Provozní řád

Provozní řád Společnost SportCentrum Nové Butovice s.r.o., provozovatel sportovního areálu v Nových Butovicích, Ovčí Hájek 2174 (dále jen Provozovatel), vydává tento provozní řád, závazný pro všechny uživatele a návštěvníky areálu (dále jen Klient)

1)Klienti v areálu Provozovatele sportují na vlastní nebezpečí.

2)Za chování, pohyb a pobývání DĚTÍ A MLADISTVÝCH v celém areálu Provozovatele odpovídají rodiče, zvláště pak při provozování sportovních aktivit.

3)Využívat veškerých ploch sportovišť je klient oprávněn pouze po zaplacení všech poplatků a splnění podmínek uvedených v aktuálním ceníku.Veškeré další podmínky, které jsou uvedeny v tomto ceníku, jsou pro Klienta taktéž závazné.

4)Při použití šatnových skříněk má Klient povinnost tyto zamykat. Elektronický klíč obdrží u obsluhy recepce. 5)Provozovatel odpovídá za věci uložené do skříněk pouze do hodnoty 3.000,— Kč. Klient může uzamknout pouze jednu šatní skříňku a bere na vědomy že se tato skřínka sama otevře po překročení doby uzamčení 8 hodin.

6)Klient areálu má možnost požádat obsluhu o uložení cenných předmětů či peněžní hotovosti do určených bezpečných prostor v zázemí Provozovatele. Takto lze uložit předměty a cennosti pouze do hodnoty 20.000,– Kč. Tato služba je zpoplatněna. Zbraně nebo předměty a cennosti v hodnotě vyšší než 20.000,— Kč nejsou klienti oprávněni do areálu vnášet, či je zde odkládat nebo žádat jejich uložení.

7)Při poškození zapůjčených sportovních potřeb Provozovatel účtuje odpovídající finanční náhradu poškozené věci. Při poškození nebo znečištění vybavení areálu účtuje Provozovatel finanční náhradu potřebnou k uvedení poškozeného vybavení do původního stavu. Hráč je plně odpovědný za škodu způsobenou na skleněné stěně squashového kurtu. Tato stěna není určena k jakémukoli kontaktu s hráčem, slouží pouze k odrážení gumového míčku na squash. Pokud hráč neakceptuje upozornění obsluhujícího personálu na bezpečnou hru squashe a pokud i nadále ohrožuje zdraví či bezpečnost svou či ostatních, má obsluhující personál právo zamezit dalšímu pokračování ve hře.

8)V celém prostoru areálu Provozovatele je ZAKAZANO KOUŘENÍ, dále konzumace s sebou donesených potravin a nápojů.

9)Manipulace s kamerovým systémem bude považována za vážné porušení tohoto řádu.

10)Vstup na veškeré kurty je povolen pouze v sálové obuvi se světlou podrážkou. V případě užití nevhodné obuvi je Provozovatel oprávněn zamezit dalšímu pokračování ve hře, bez nároku na slevu z původně stanovené ceny. Viditelné poškození či znečištění povrchu kurtu může být pokutováno částkou 1000,- Kč.

11)Provozovatel má právo upravit cenu za veškeré služby a zboží .Tato úprava nabude platnosti dnem, kdy je zveřejněna v aktuálním ceníku. V případě, že by cena za službu byla v rámci takové úpravy Provozovatelem zvýšena o více než 30%, má Klient právo odstoupit od smlouvy a Provozovatel je povinen vrátit mu zaplacenou zálohu a nevyčerpaný zůstatek na jeho klientském účtu.

12)Při porušení tohoto řádu je Provozovatel oprávněn zamezit Klientovi v dalším užívání areálu bez náhrady za zaplacenou zálohu a zůstatek na klientském účtu. Uplatnění smluvní pokuty či zamezení dalšího užívání areálu nezbavuje Provozovatele nároku vymáhat případné další škody na Klientovi.

Základní smluvní podmínky poskytování služeb sportovního areálu provozovatelem

1)Služba je Provozovatelem poskytnuta okamžikem uskutečnění závazné rezervace, případně vstupem Klienta přes turniket u služeb, jež nevyžadují předchozí rezervaci nebo jeho přihlášením na vybranou hodinu. Provozovatel nenese odpovědnost za případné nevyužití takto rezervované hodiny.

2)Ceny služeb a jednotlivé tarify předplatného jsou uvedeny v závazném ceníku, jenž je nedílnou součástí této smlouvy o poskytování služeb sportovního areálu SportCentrum Nové Butovice. Provozovatel má právo upravit cenu za veškeré služby a zboží. Tato úprava nabude platnosti dnem, kdy je zveřejněna v aktuálním ceníku. V případě, že by cena za službu byla v rámci takové úpravy Provozovatelem zvýšena o více než 30%, má Klient právo odstoupit od smlouvy a Provozovatel je povinen vrátit mu zaplacenou zálohu a nevyčerpaný zůstatek na jeho klientském účtu.

3)Zrušení učiněné rezervace na jakýkoliv sport je možné nejpozději 12 hodin před začátkem rezervované aktivity; jestliže je rušena po tomto časovém limitu, či nečerpána vůbec, je Klient povinen tuto hodinu uhradit. Rezervaci je možno rušit pouze pomocí web rozhraní v rezervačním systému nikoliv telefonicky.

4)Předplacené rezervace s právem náhrady (dříve tzv. sezónní permanentka) je možné rušit nejpozději 12 hodin před začátkem rezervované hodiny. Po překročení tohoto limitu nebude náhrada uznána.

5)V případě včas zrušené předplacené hodiny bude Klientovi na jeho klientský účet vrácena částka (bez poskytnuté slevy). Tuto částku je možné čerpat pouze na jiné služby poskytované Provozovatelem. Klient není oprávněn žádat tuto částku k výplatě. ‘

6)Není-li cena poskytnuté služby uhrazena z kladného zůstatku klientského účtu, je Klient povinen zaplatit na účet Provozovatele každou jím rezervovanou hodinu nejpozději do 14 dnů po termínu této hodiny, a to bez další výzvy a bez ohledu na to, zda byla rezervovaná hodina klientem obsazena. V případě, že Klient v tomto termínu rezervaci nezaplatí, je Provozovatel oprávněn účtovat mu vedle dlužné částky i smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ neuhrazené rezervace a zákonný úrok z prodlení.

7)Je-li klientem zvolený tarif v ceníku uveden jako nepřenosný (z účtu čerpá pouze jedna osoba), nesmí být tarif využit jinou osobou než tou, která je uvedena v registraci.Toto platí i pro rodinné příslušníky.V případě využití takového tarifu u sportů, kde je ve hře více sportovců (např. raketové sporty), musí být klient – držitel nepřenosného tarifu vždy přítomen v Centru Provozovatele. Pro případ porušení tohoto ustanovení je Provozovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ porušení vč. případného zákonného úroku z prodlení.

8)Klientem složené finanční prostředky na vybraný tarif nelze požadovat zpět, nejedná-li se o tarif, který to umožňuje.

9)V případě, že nelze poskytnout objednanou hodinu z důvodů ze strany Provozovatele (např. havárie, plánovaný turnaj, výpadek el. energie, chyba obsluhy, tzv. vyšší moc), má klient právo čerpat službu v nejbližším možném náhradním termínu.

10)Při čerpání služeb Provozovatele je klient povinen prokázat hodnověrným způsobem svoji totožnost (platným OP, pasem, řidičským průkazem či jiným průkazem s fotografií), bude li o to požádán pracovníkem provozovatele.

11)Provozovatel je oprávněn kdykoli bez udání důvodů odebrat Klientovi možnost užívat areál. V tomto případě vrátí zaplacenou zálohu a proplatí případný nevyčerpaný zůstatek na klientském účtu.

12)Při porušení provozního řádu sportovního areálu je Provozovatel oprávněn zamezit Klientovi v dalším užívání areálu bez náhrady za zaplacenou zálohu a zůstatek na klientském účtu.

13)Uplatnění smluvní pokuty či zamezení dalšího užívání areálu nezbavuje Provozovatele nároku vymáhat případné další škody na Klientovi.

Čerpání tarifu multisport:

Celkovou či částečnou úhradu za klienta má provést firma MultiSport Benefit, s.r.o.

Čerpá-li klient vybranou službu na tarif multisport (v rámci kuponu multisport) a nedojde-li k úhradě za tuto službu ze strany firmy MultiSport Benefit, je klient povinen tuto službu uhradit.

Není-li na tarifu multisport dostatek finančních prostředků nebo si klient z jiného důvodu provede rezervaci z jiného tarifu (kuponu), je nutno tuto rezervaci uhradit v hotovosti nebo bankovním převodem. Tuto rezervaci nelze zpětně uhradit z tarifu (kuponu) multisport. Platby na tarif(kupon) multisport nelze slučovat s platbami z ostatních tarifů(kuponů). To platí i pro slevy.

SOUHLAS RODIČE / ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE s účastí ve sportovní školičce SportCentra Nové Butovice

Za podmínek samostatného příchodu a odchodu dítěte z tréninků konaných v areálu sportoviště. Souhlasím, aby se můj syn/dcera v termínu dle vlastního výběru uvedeného v registraci účastnil činnosti ve sportovní školičce a případně na turnajích o sobotách a nedělích Tímto akceptuji účastnické podmínky, beru na vědomí, že mé dítě je povinno řídit se Provozním řádem a Základními smluvními podmínkami Berou na vědomí povinnost nahradit škodu na majetku SportCentra nebo na majetku jiného návštěvníka SportCentra, pokud by ji dítě způsobilo. Berou na vědomí, že provozovatel SportCentra nemůže ručit za cennosti, drahé osobní vybavení, elektroniku apod.

Souhlas se zpracováním a užitím osobních údajů Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, poskytnuté Klientem, jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Klientem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s platebním stykem týkajícím se objednaných služeb. Osobní údaje, které jsou poskytnuty Klientem Provozovateli za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Klient dává Provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy o poskytování služeb ve sportovním centru Provozovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Klient dává Provozovateli svůj souhlas k použití své mailové adresy k zasílání informací provozního charakteru (např. odstávka určitého sportoviště z důvodu havárie) a dále k zasílání informací o akcích pro klienty konaných ve sportovním centru Provozovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.